Rehabilitacja w warunkach domowych w ramach NFZ

Poznaj zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonujemy u pacjentów na terenie Lublina, którzy ze względu na dysfunkcje narządu ruchu, nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami).

Wskazania do fizjoterapii domowej

Skierowanie na FIZJOTERAPIĘ W WARUNKACH DOMOWYCH może być wystawione jedynie świadczeniobiorcy z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 

1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5 stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5 stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą  Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów (w okresie nasilenia dolegliwości uniemożliwiających dotarcie na zabiegi w trybie ambulatoryjnym);

5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym

 

 

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia pacjenta do przyjęcia poza kolejnością przyjęć. W momencie rejestracji skierowania należy okazać aktualny dokument potwierdzający orzeczoną niepełnosprawność pacjenta.

 

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

PLIKI DO POBRANIA