Rejestracja NFZ

Nasz zespół do Twojej dyspozycji

Zasady rejestracji online: (należy wpisać w dodatkowych informacjach dla placówki medycznej)

 • data wystawienia skierowania (skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia)
 • rozpoznanie choroby (kod ICD-10)
 • dane z pieczątki lekarza:
  – imię i nazwisko lekarza
  – numer prawa wykonywania zawodu
 • dane z pieczątki przychodni:
  – nazwa poradni (Jeżeli skierowanie wydane jest przez lekarza rodzinnego, należy wpisać POZ, jeżeli z poradni specjalistycznej, nazwę poradni, np. PORADNIA NEUROLOGICZNA, REHABILITACYJNA, ORTOPEDYCZNA)
  – nazwa jednostki kierującej (przychodni)
 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.
 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania, w tym świadczeń onkologicznych.

W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym (na podstawie skierowania) NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna może udzielać świadczeń również w warunkach domowych.

 1. pieczęć nagłówkową z nr umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. rozpoznanie w języku polskim;
 4. kod jednostki chorobowej wg Klasyfikacji ICD – 10;
 5. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym informacje o:
  – wszczepionych urządzeniach wspomagających pracę układu krążeniowo-oddechowego lub
  – metalu w ciele lub
  – przyjmowaniu niektórych leków, itp. mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne;
 6. Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę jego wystawienia.

Informowanie pacjentów o konieczności uzupełnienia skierowania o wpis dotyczący „braku przeciwwskazań” nie znajduje uzasadnienia, gdyż ustawodawca nie wprowadził pojęcia przeciwwskazań do prowadzenia fizjoterapii.

Ponadto LOW NFZ przypomina, że na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na fizjoterapię możliwe jest zrealizowanie max. jednego cyklu terapeutycznego, którego czas trwania może wynosić odpowiednio:
– dla fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnej do 10 dni,
– dla fizjoterapii w warunkach domowej do 80 dni.

 

Od 1 stycznia 2019 roku niedopuszczalne jest realizowanie dwóch cykli terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych na podstawie jednego skierowania, nawet w medycznie uzasadnionych przypadkach, tak jak to miała miejsce do końca 2018 roku

Rejestracja internetowa rezerwuje pierwszy wolny termin, który zostaje potwierdzony w placówce przez pracownika.

Warunkiem realizacji świadczenia, jest dostarczenie oryginału skierowania.

Rejestracja do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu.

Pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie do poradni, pracowni lub na leczenie szpitalne: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. Na dostarczenie skierowania ma 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy (…) ustawy Kodeks postępowania cywilnego, co umożliwia wysłanie skierowania także pocztą. Nadanie skierowania na poczcie w terminie do 14 dni roboczych (od dnia wpisania na listę oczekujących) jest równoznaczne z dostarczeniem skierowania: liczy się data stempla pocztowego (do dni roboczych nie wlicza się niedziel i świąt, ale wlicza się soboty).

 • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.