Informacje dla pacjenta

Droga wstępu

Kogo z nas nie boli kręgosłup lub nie dokuczają bóle stawowe? Należałoby sobie zadać takie pytanie i szczerze na nie odpowiedzieć. Nasz siedzący tryb życia, mała aktywność fizyczna, nieuchronnie prowadzi nas w kierunku dolegliwości bólowych kręgosłupa itd.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika że ostatnią rzeczą jaką robimy jest wizyta u fizjoterapeuty. Często stosujemy „półśrodki” takie jak leki przeciw bólowe w różnej formie, czekamy aż może samo przejdzie, myślimy nawet o zabiegu operacyjnym. Nic bardziej mylnego, współczesna fizjoterapia daje nam fizjoterapeutom pełen asortyment narzędzi w postaci nowoczesnych terapii i metod fizjoterapeutycznych. Umiejętności te pozwalają nam przede wszystkim na skuteczną diagnozę oraz poprowadzenie terapii tak, żeby była jak najbardziej skuteczna a zarazem indywidualna dla każdego z pacjentów. W myśl zasady że każdy z nas jest inny, każdy powinien mieć indywidualny tok terapii.

Kilka słów o profilaktyce. Zanim doprowadzimy nasz kręgosłup do opłakanego stanu warto jest nie lekceważyć sygnałów jakie on nam wysyła. Jeżeli długie siedzenie lub stanie powoduje ból, schylimy się trudno nam się wyprostować, po przespanej nocy potrzebujemy pół godziny aby się rozruszać są to pierwsze sygnały, że coś się dzieje z kręgosłupem. Warto wtedy zasięgnąć opinii fizjoterapeuty. Oferuje państwu fachową i rzetelną pomoc fizjoterapeutyczną w różnych dolegliwościach narządu ruchu takich jak: bóle odkręgosłupowe, bóle głowy, bóle stawów, stany po wypadkach, stany po urazach sportowych, obrzęki limfatyczne.

Zapraszam serdecznie na zajęcia ruchowe organizowane w Revita Arkadiusz Sałbut. Zajęcia, które państwu proponuję są z grupy zajęć terapeutycznych (leczniczych). Głównym celem zajęć „zdrowy kręgosłup” jest wspólne z ćwiczącym rozwiązanie problemów związanych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

Dla jednych ta forma pracy będzie wystarczająca w celu zażegnania problemów kręgosłupowych, dla innych wskazaniem kierunku pracy rehabilitacyjnej.

„Aktywność ruchowa może zastąpić dowolny środek leczniczy , ale żaden środek leczniczy nie zastąpi ruchu” A. Tissot 

Zapraszam serdecznie Arkadiusz Sałbut

Rejestracja NFZ

Nasz zespół do Twojej dyspozycji

Sposoby rejestracji skierowania:

 • osobiście w przychodni ( rejestracja )
 • telefonicznie,
 • online

Zasady rejestracji online: (należy wpisać w dodatkowych informacjach dla placówki medycznej)

 • data wystawienia skierowania (skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia)
 • czterocyfrowy kod e-skierowania
 • PESEL

Skierowanie powinno być poprawnie wystawione : kod 1310 Dział ( pracownia ) fizjoterapii.

W celu potwierdzenia rezerwacji terminu, pracownik rejestracji będzie się kontaktował telefonicznie. Udzieli niezbędnych informacji.

 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.
 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania, w tym świadczeń onkologicznych.

W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym (na podstawie skierowania) NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna może udzielać świadczeń również w warunkach domowych.

 1. pieczęć nagłówkową z nr umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. rozpoznanie w języku polskim;
 4. kod jednostki chorobowej wg Klasyfikacji ICD – 10;
 5. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym informacje o:
  – wszczepionych urządzeniach wspomagających pracę układu krążeniowo-oddechowego lub
  – metalu w ciele lub
  – przyjmowaniu niektórych leków, itp. mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne;
 6. Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę jego wystawienia.

Informowanie pacjentów o konieczności uzupełnienia skierowania o wpis dotyczący „braku przeciwwskazań” nie znajduje uzasadnienia, gdyż ustawodawca nie wprowadził pojęcia przeciwwskazań do prowadzenia fizjoterapii.

Ponadto LOW NFZ przypomina, że na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na fizjoterapię możliwe jest zrealizowanie max. jednego cyklu terapeutycznego, którego czas trwania może wynosić odpowiednio:
– dla fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnej do 10 dni,
– dla fizjoterapii w warunkach domowej do 80 dni.

Od 1 stycznia 2019 roku niedopuszczalne jest realizowanie dwóch cykli terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych na podstawie jednego skierowania, nawet w medycznie uzasadnionych przypadkach, tak jak to miała miejsce do końca 2018 roku

Rejestracja internetowa rezerwuje pierwszy wolny termin, który zostaje potwierdzony w placówce przez pracownika.

Warunkiem realizacji świadczenia, jest dostarczenie oryginału skierowania lub podanie czterocyfrowego kodu e-skierowania

Rejestracja do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu.

Pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie do poradni, pracowni lub na leczenie szpitalne: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. Na dostarczenie skierowania ma 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy (…) ustawy Kodeks postępowania cywilnego, co umożliwia wysłanie skierowania także pocztą. Nadanie skierowania na poczcie w terminie do 14 dni roboczych (od dnia wpisania na listę oczekujących) jest równoznaczne z dostarczeniem skierowania: liczy się data stempla pocztowego (do dni roboczych nie wlicza się niedziel i świąt, ale wlicza się soboty).

 • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.

Parking dla pacjentów

Warunki korzystania z parkingu dla Revita Arkadiusz Sałbut

ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin

Pacjent korzystający z usług Revita Arkadiusz Sałbut może wjechać na parking przy budynku Spółdzielni Niewidomych i zaparkować na miejscu wyznaczonym dla Revita Arkadiusz Sałbut.

Ankieta satysfakcji Pacjenta

Skorzystałeś z naszych usług? Będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety satysfakcji pacjenta. Kliknij w przycisk poniżej:

Linki do ćwiczeń

[w trakcie uzupełniania]

Blog

Sprawdź najnowsze wpisy na naszym blogu. Znajdziesz tam wiele porad oraz cennych informacji.

Masz pytanie?

Zostaw numer telefonu

Zadzwonimy do Ciebie!

Klikając ZAMAWIAM KONTAKT wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu.